1. مفاهیم پایه و ماژول های GIS و مقایسه نرم افزارهای GIS (در قالب پاورپوینت ارائه شود)
  2. آشنایی با سیستم های مختصات و تصویر
  3. طریقه نصب نرم افزار
  4. ژئورفرنس و مفاهیم آن
  5. Symbology & Labelling
  6. انواع Selection
  7. Join & Relate
  8. Digitizing
  9. پروژه عملی

ارسال پاسخ