سه دوره عمومی در حال حاضر ارائه می شود:
– دوره پایه ی GIS و ArcGIS
– دوره میانی ArcGIS و کار با Spatial Analyst
– دوره پیشرفته ArcGIS و ساخت Geodatabase

ارسال پاسخ